Category: News In Lozi

 • Liňusa la lilama za mapunu libilaeza muluti

  Mubihi ki Martha Matongo Liňusa lelikuswani lene likile la lumelwa kwa baluwi ba mihala ya fa manoka (Cellphone) kuzwa ku muňoli yasika izibahaza, mwa hala kweli yefelile ya Yowa mwa Silalo sa Makanga, ne liakalelize kuli Bo Mutompehi Rustus Bukuto ,ba lilimo ze mashumi amane nize lobaňwi (49) neba swalezwi lilama za mapunu a muuna…

 • Katengo ka BRACES kaneula tunamutendele kwa Sicaba

  Katengo ka BRACES kaneula tunamutendele kwa Sicaba

  Mubihi ki Dominic Sikopo  Ba katengo ka Sifapano sesi fubelu (Red Cross Society) neba neuzi tunamutendele totu mashumi a supa (70) ni totu ketalizoho ka totu beli kwa lilalo zene ze cwale ka Imukusi, Lisikili, Schkumansburg ni Mbalasinte ili lilalo ze itengile ku za buikezezo.  Yo muhulu wa katengo ka Sifapano se sifubelu (Red Cross)…

 • Likando utuhela Sipula sa hae sa bu meya

  Mubihi ki Dominic Sikopo Mwa likezahalo zene li sika libelelwa, Muyemeli wa Swapo yana ketilwe kuba nduna  ni Meya wa Tolopo ya Katima Mulilo mwa Sikiliti sa Kapilivi, Mutompehi  John Musialela Likando utuhezi musebezi wa hae wa buyemeli bwa Tolopo mwa kweli ya Njimwana hane ina ni mazazi a mashumi a malalu ( 30)  sina…

 • Balekisi ba Zambia ba bilaezwa ki Milao ye mincha ya Batelisi ba libyana kwa Museto wa Naha Namibia

  Mubihi ki Risco  Lumamezi Sikwata sa Balekisi ba Naha Zambia niba Lipisinisi ba fitisize Maikuto a bona fahalimu a likezahalo za cwale-cwale kwa Museto wa WENELA, kose kutomilwe mulao o munca wa kusa balumelela ku sebelisa miyaho ya lipulukelo ya likolo la Batelisi ba libyana la Namibia. Balekisi ni ba lipisinisi ba sabisizwe ahulu kuli…

 • Botswana I latuzi mikwa ya kukunupa ni kubulaya

  Mubihi ki Risco Lumamezi Naha Botswana I itamulezi fa pulao ya Banna baba beli ili bayahi ba Naha Namibia mwa kweli ya Sikulu Silimo se bao neba bulailwe ki limembala za sisole sa Botswana kaku hanyeza kuli neba ezize cwalo ka kuitamulela. Bo Mutompehi Richard Munguni Siyauya, ba lilimo ze mashumi a malalu ni ze…

 • Mupokola ufiwa koto ya lilimo ze mashumi a malalu mwa tolongo

  Mubihi ki Simon Liseli Mupokola wa naha Namibia mutompehi Samuel Andreas wa lilimo ze mashumi a malalu nize silezi za kupepwa (36) na lengilwe mwa tolongo ya lilimo ze mashumi a malalu (30) za kubitelela kala 6 Mbuwana 2012 mwa nako yana bonahezi mwa khuta ya sikiliti sa Katima Mulilo. Mubusisi wa Khuta ya sikiliti…

 • Kopano ya SWAPO iketa baeteleli mwa Kapilivi

  Kopano ya SWAPO iketa baeteleli mwa Kapilivi

  Mubihi wa koranta Mwa liketisa za cwanuňu fa za sikiliti za kopano ya SWAPO zene ungekilwe mwa sikiliti sa Kapilivi nelisiile limembala ba mushobo wa bana ba Masubia bao neli ba zamaisi mwa kopano ba abani. Hakuli cwalo buzamaisi bwa kopano mwa sikiliti bungilwe ki limembala ze talu ze nca za bana ba mushobo wa…

 • Malozi balatula lipiho ze bonisa mapa ya Kapilivi

  Mubihi wa Koranta MUINA sipula wa katengo ka bana bamalozi kona kakazibahala ka Barotse National Council (BNC) mutompehi Nyambe Namushi ulatuzi lipiho zene bihilwe kiba mitende za kuli bana ba malozi babalwanela kuipusa seba kopanyize kwateni sikiliti sa Kapilivi ili kalulo ya naha Namibia kuli ibe naha iliñwi.   Bo mutompehi Namushi banitifalize mwangambolo niba…

 • Pula yenyinyani, Hakuna muunda mwa Kapilivi

  Mubihi ki Simon Liseli Buñata bwa libaka ze swala mezi mwa mutulo upa  wa Naha Angola, mbowela wa Democratic Republic ya Congo yona (DRC) nikwa mutulo wiko wa Naha Zambia ze sululela mezi mwa nuka ya Lyambai ili kutisa muunda mwa Sikiliti sa Kapilivi, lina ni mezi ama nyinyani silimo se ka libaka la pula…

 • Muuna yana Kunupilwe ukupa Katulo

  Mubihi ki Martha Matongo Muyahi wa Munzi wa Mwanzi mwa Silalanda sa Singalamwe, libima ze mwanda kaze mashumi a mane (140 kilometres) Wiko wa Sikiliti sa Kapilivi, Mutompehi Victor Tutangane wa lilimo ze mashumi a malalu kaze lobañwi (39) yana kunupilwe ki mapokola ba Namibia kwa lihutu u file pizo ku mutateki wa taba yo…

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

 • YES (95%, 21 Votes)
 • NO (5%, 1 Votes)

Total Voters: 22

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: