Category: News In Lozi

 • Makululu a malalu mwa tolopo ya Katima Mulilo aka yahiwa fa maemo sakata

  Mubihi ki Quinton Chimine Katengo ka tolopo ya Katima Mulilo ka silikani niba kamaiso ya sikwama sa maliya mikwakwa ( Road Fund Administration) kungelela cwalo niba katengo ka mikwakwa yona Roads Authority neba kopani ni kulumalana kwa kuyahiwa hande kwa makululu atisa lukau , ili awo a patehile ahulu mi hape ao a kopanya tolopo…

 • Kamwengo u bilaezwa ki Manduna ba Katengo Katolopo ya Katima Mulilo

 • Botswana ikabe ialabile fataba yakukutisa babalehi ba Kapilivi

  Mubihi ki: Risco Lumamezi  LIKWAMBUYU wa Likolo la Silelezo,Mulao ni Pabalelo mwa Botswana, yatompheha Shaw Khati ukabe ualabile kapa kuhana litaba zalipilaelo zefilwe kiba balehi ba Namibia bapalo yelikana 903 babali mwa Nkambe yababalehi ya Dukwi. Butungi bwataba ye ifilwe kibo Deputy Secretary wa boMinister ili bona bo Mufumahali Mogani kuba Liito la Kapilivi bane…

 • Ombudsman ufa pizo yaku yeza bubangoki bwa banna baba swala bana babasizani

  Mubihi ki Mwaka Simasiku Muyemeli wa Sichaba yena Ombudsman John Walters ubonisa kutiiseza mulao wakutama banna babaswala basizani mwasikenge kusomana nibona nikutula milao yesileleza basali. Hakihaňata kufumana likezo ze maswe zemwasizo mwahala batu basikiliti sa Zambezi, likezo zeswana sina kusomana nibasizana habutuku, mane kukona kuba nicincano yamali ao mutu ukona kufamanelwa matuku. Kezo ye ikona…

 • Council ya Katima Mulilo ineuzi sibaka sa mandu amanca alikana 187

  Mubihi wa babeleki  Ba Katengo ka tolopo ya Katima Mulilo baneuzi sibaka sakuyaha mandu alikana 187 kuba Shikuh Investments CC, mwa Cowboy kwabatu balituwelo zepahami. Itisizwe kikualabela kutokwa maino ebatalimezi batu ba Katima Mulilo, yeo itisizwe ki batu baba sweli kuipa libaka isi kamulao. Mwasilimo sa2014 baTown Council neba fitile fatumelelano yakufa sebelezo nikuzwiseza pili…

 • Sampofu utokwa tamahano mwahala bana ba Zambezi

  Mubihi ki : Martha Matongo  Mubusisi wa Sikiliti sa ZAMBEZI , Lawrence Sampofu utokwa tamahano kwa bana ba Sikiliti sahae ili kutamahana ni kulwanisa kutokwa kutwano ka mishobo mane cwalo ni milelo ya kubata kupuma Sikiliti. Sampofu wa Sikiliti sene sikatalizwe sapili sona sa Zambezi ulatuzi mabulatwi ane a ambalakani mwahala bayahi bahae ka kakalezo…

 • Lyabwa la Zambezi lisa kwalilwe

  Lyabwa la Zambezi lisa kwalilwe

  Mubihi ki: Martha Matongo  Lyabwa la Sikiliti sa Zambezi yona Zambezi Waterfront Tourism Park lisa kwalilwe kwa sicaba kuzwa mwa kweli ya Yowa silimo se, kasa mulaho a katengo kakanca ka baeteleli kamano lemuha kuli nekusina ñambekelo yene ifumaneha. Hana bulela kwa Koranta ya Liito la Kapilivi ,Mutompehi Jerome Mutumba ili Muokameli ya etelezi Lyabwa…

 • Kopano ya CANU ikatateka mikopano ya sicaba Lungu 1

  Mubihi ki Risco Lumamezi  Mueteleli swalelele wa kopano ya Caprivi African National Union, Mutompehi Baxter Makando Kulobone ufa pizo kwa bayahi ba Sikiliti sa Zambezi yeo sapili neibizwa Kapilivi kuli batamahane mwa kufumana tatululo ya kopano ya bona ya Lipolitiki. Hana buziwa ki Koranta ya Liito la Kapilivi Mutompehi Kulobone, ili yena Mubakweli ku Mueteleli…

 • Katengo ka tolopo ya Katima kabeya mabizo amanca a makululu a 15

  Mubihi wa Koranta Katengo ka tolopo ya Katima Mulilo cwale cwale seka beile mabizo a manca a makululu a lishumi ni a ketalizoho mwa Tolopo mwa mulelo wa pili wa polojekiti. Kucinca koo nekutile kasamulaho bayahi ba tolopo sebafitisize maikuto kuama mabizo amakululu ane asiyo kuli nekuli butata ahulu kufumana libaka zeňwi za lipisinisi hamoho…

 • Khuta ya Sikiliti ifelisa muzeko wa Muuna wa lipisinisi kaku bulaya mubeleki

  Mubihi wa Koranta KHUTA ya Sikiliti ya Ka tima Mulilo nei zwisize Muuna wa lipisinisi mwa muzeko,Mutompehi Philip Oppermann, ya luwile pisinisi ye panga matina yona ya Katima Brick making yo nabulaile  mubeleki wa hae mwa Kweli ya Ňulule hane ina ni mazazi a supa  silimo sa 2006. Nyandi Pius Matengu Liwena yonatimezi lifu la…

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: