Mbumba ulatula tumelano ya CANU

 Ki Mubihi wa Koranta

Muñoli yo muhulu wa Kopano ya SWAPO (Secretary General), Mutompehi Nangolo Mbumba uhanile lipizo za baba etelezi kopano ya Caprivi African National Union (CANU) za ngambolo kuama litumelelano za kukopana kwa silimo sa 1964.

Muñoli yo muhulu wa Kopano ya SWAPO (Secretary General), Mutompehi Nangolo Mbumba.
Muñoli yo muhulu wa Kopano ya SWAPO (Secretary General), Mutompehi Nangolo Mbumba.

Hana buziwa kualabela kuli kana kopano yebusa ya SWAPO I  itukiselize kuamuhela taato ya CANU ili kubata kunga lipula za Makolo amatuna mwa katengo ka Makwambuyu,  yona Cabinet ili kuya ka tumelelano ya likopano ze peli za lipolitiki mwa silimo sa 1964, yeo kuti kuya ka yomuhulu wa kopano ya CANU Mutompehi Alex (Poison) Kamwi utalusa kuli milao neisika latelelwa ya tumelelano mwahala CANU ni SWAPO ya silimo sa 1964 kubeya cwalo ni maemo a Sikiliti sa Kapilivi mwa kamaiso ya Namibia.  

 

Mutompehi Mbumba yana tiiselize kwa Koranta ye kuli kukopana kwa likopano nekubileteni mi kasa mulaho a latula kuli yena nasiyo mwa sikwata seo mwa nako yani mi akenisa kuli limembala kaufela za lipolitiki mwa ndu ya milao liketiwanga mwa siswaniso sa likopano zabona za lipolitiki.

“ Kuka konahala cwañi kuli mutu aye mwa ndu ya milao inge asika ketiwa ki batu? ” kwa buza muñoli yomuhulu wa Kopano ya SWAPO Mutompehi Mbumba yana talusize kuli Kopano ya hae haina kuitabisa kwa kupo ya kopano ya CANU kukona kuunga lipula za makolo mahala.

A ekeza kutalusa kuli litaba za litumelelano za kukopana seli matangu a kwa ikale, zeo neli ezahezi mwa lilimo za bo santulu ili lilimo ze mashumi a mane za kale.

   Afa mamela kuli “ luswanela kusiya taba yeya kukopana mwahala SWAPO ni CANU halukoni kulumelela lika ze cwalo, luswanela kuzamaelela ni Mutomopuso sina ka bayahi ba naha ya Namibia.”

“Lu sinya feela nako yaluna kwa sika sene siezizwe mwa linako za kale, mutu yaka tisa zeo, kiya teuhile (looser)” kwa halifa Mulena wa SWAPO yananyemile niku talusa kuli Kopano ya hae ina ni Limembala kale zezwa mwa Sikiliti sa Kapilivi yeo seibizwa Zambezi mwa kopano ya SWAPO yebusa mi bamwa lipula za buzamaisi mwa Ndu ya milao ni mwa Katengo ka Makwambuyu mi hakuna kuba ni tuso hape ya kukenisa mwateni batu babana ni mihupulo yabona ye ikemezi.

 Ya Tompeha Mbumba nazwezi pili kutaluseza Koranta ya Liito la Kapilivi kuli bona (baeteleli ba CANU) kibatu baba nyinyani mi haba koni kukoma babañata sina hana taluseza mutende wo kuli kubuzakiwa kwa hae ka mihala fa taba ya litumelelano za kukopana kwa likopano kiku musinyeza feela nako ya hae mi a puma muhala wa hae.

Zeo ni halili cwalo, Muongaongi wa Kopano ya macaba (United Nations Resident Coordinator) mwa Namibia, Mutompehi  Musinga Bandora na alabile baba etelezi kopano ya CANU mwa liñolo la kweli ya Muyana hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ni kalikañwi silimo se sa 2013 leo neli alabela kwa litaba zene tambekilwe kwa liofesi za bona kuli  “muka hupula hape kuli kwa mukopano wale (one ubile teni mwa kweli ya Muimunene hane ina ni mazazi a lishumi ni lililiñwi ili mwa silimo sa 2012) neni beile mubamba fa taba ya butoki bwakuzwiseza pili lingambolo ka mulelo wa kubukeleza tamahano ya sicaba, buiketo ni silelezo ni maneku kamukana a naha Namibia. Kasa mulaho aku talimisisa litaba zene mutisize, nilakaza sihuluhulu ku alaba kuli:”

“ Taba ya kukopana kwa CANU ni SWAPO ki tumelelano ya kukopana mwa Silimo sa 1964 mi hape lisa siala kuba litaba ze mwahala Likopano zepeli. Kopano ya Macaba haina kolo mwa litaba kaufela ze ama taba ye. Ki kafo cwale ifitelezi misebezi yabona yakukona kuhatelela. Kacwalo, Mulelo feela olu boni luna ba Kopano ya Macaba kikuli mu lukela kuisa tabaye kasibili fapila Kopano ya SWAPO ili kuyo fumana tatululo.” Mutompehi Bandora a eleza.

Hape a ekeza kuli , “Taba ya kuikemela kwa bana ba Kapilivi ni maemo a yona neli felizwe ki mulelo wa tukuluho ya Namibia mwa ketelelo a tatululo ya UNSC (Resolution 435). Naha nyana yebizwa Kapilivi ni maneku amañwi ane a busiwa ki naha South Africa sa pili, tukuluho neili ngile sinca niku lizibahaza kwa lifasi kaufela kuli ki maneku a Naha Namibia.”

“ Linonge zeñwi zeka latelela ze ama litaba ze zepeli li liswanelwa kufitiswa ki CANU ka mibuso ni libupeho zeli mwa Naha. Kopano ya macaba yona isiala I itamile mwa tamahano, Kozo ni buiketo mwa maneku kaufela a Namibia.”  Kwa talusa Mutumpehi Bandora mwa kalabo ya hae kwa Kopano ya CANU. 

Kubata ku uta zeñata ku ndatahe sicaba (founding father) Dokota Sam Nujoma hamoho cwalo ni Mueteleli wa Naha Namibia Hifikepunye Pohamba, kaufela nelisika konahala, sina Koranta ye hane isika lumelelwa kuba buza.

 

Likande le litolokilwe mwa puo ya siLozi ki mufumahali Martha Liseli Matongo wa Liito  La Kapilivi.

 


 


Posted

in

,

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: