Lyabwa la Zambezi lisa kwalilwe

Mubihi ki: Martha Matongo

 Lyabwa la Sikiliti sa Zambezi yona Zambezi Waterfront Tourism Park lisa kwalilwe kwa sicaba kuzwa mwa kweli ya Yowa silimo se, kasa mulaho a katengo kakanca ka baeteleli kamano lemuha kuli nekusina ñambekelo yene ifumaneha.

Hana bulela kwa Koranta ya Liito la Kapilivi ,Mutompehi Jerome Mutumba ili Muokameli ya etelezi Lyabwa le (Chief Executive Officer) uli lipatisiso lisa sweli kuzwelapili kutatulula kuli Lyabwa hane lisa fumani Ňambekelo butata neli bufi.

“Katengo neka fumani feela tatululo yaku kwala lisebelezo kaufela kwa sicaba mi babeleki baba siezi ba lishumi niba silela baka sebeza nina ili kubupa milelo ye minca ya pisinisi,” Mutompehi Mutumba a bulela.

Mwa siswaniso se kubonahala Lyabwa la Zambezi yona ye zibahala ka Zambezi Waterfront Tourism Park simubuso mwa Katima Mulilo Muswanisi ki Mashete Lumamezi
Mwa siswaniso se kubonahala Lyabwa la Zambezi yona ye zibahala ka Zambezi
Waterfront Tourism Park simubuso mwa Katima Mulilo Muswanisi ki Mashete Lumamezi

A zwelapili ku talusa hape kuli babeleki ba mashumi a silela ni a supa kibane ba sinyehezwi misebezi mi ba mashumi amane ni bababeli ki bane basiisizwe mwa kweli ya Mbuwana hane ina ni mazazi a supa. Haili babeleki ba lishumi niba ketalizoho bona neba siisizwe musebezi mwa kweli ya Muyana hane ina ni mazazi a mashumi a malalu ni lili liñwi.

Zeo ni halili cwalo, Mutompehi Gabes Andumba, mubakweli ku muňoli yomuhulu wa katengo kakabona za linonge za babeleki ka Namibia Public Workers Union hana buziwa ka lipuzo za fa muhala atalusa kuli nasika lemuswa kale haiba mone kulumelelanezwi kuli babeleki baka fumanelwa misebezi ki Likolo la lilalanda ni bupoti nese kubile cwalo.

“Hani talusi kuli kufelisezwa musebezi kiko kunde kono maemo kiane a susuelize mabaka,” Mutompehi Andumba atalusa. A zwela pili hape kutalusa kuli sesi maswe ki kuli mubeleki saka ina feela kusina tuwelo mi kitaba ye ikemezi niyona.

Mutompehi Romeo Muyunda ili yena Sibuabui wa Likolo la Lilalanda ni Bupoti, utaluselize mubihi wa makande Liito la Kapilivi kuli Likolo la habo halina buikalabelo kuama Lyabwa la Zambezi mi Lyabwa seli wela mwa Likolo lelibona za ma kampani a muuso yona Public Enterprise.

 Mubale mwa mutende o tatama ili ku ikutwela zende hape za Lyabwa la Zambezi.

 

 


Posted

in

,

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: