Ndu ya milao ya pili mwa tolopo ya Katima Mulilo ifa Nsando

Ndu ya Milao sapili ni yo nali membala ,Mutompehi Sakutiya
Se si bonahala kuba taba ye komokisa kwa ba yahi ba sikiliti sa Kapilivi ki tekiso ya muyaho o zibala ka kuba ndu ya milao yeo ne I belekiswa ki ba puso ya bukoba mwa sikiliti sa Caprivi. Se ku zibahezi kuli tekiso ya muyaho ne ibile mwa nako yeo katengo ka tolopo ka sali mwa kamaiso ya bo mutompehi Micheal Mudaveti ili bao neba nyatezi tumelelano ya muyaho ba sika ikopanya niba yahi ba sikiliti ili taba ye tisize maikuto a shelana kwa ba yahi ba sikiliti.
Ba yahi ba fumana kuli libaka ze swanela kulekiswa mwa tolopo kize ňata ahulu mi kafo haba sa lumelelani ni mulelo wa kulekisa yeo neli ndu ya milao sapili.
Kuya ka lipatisiso zene ezizwe kiba Liito la Kapilivi kufumanehile kuli muyaho ne usika lekiswa, kono ne kulekisizwe sibaka sesi fumaneha mabapa ni muyaho. Bupaki bufa fo kusweu kuli sibaka ne silekisizwe kumuuna wa lipisinisi ili mutompehi Ahmed Hisham ya zwelela naha Egypty yo hape ali yena muňa sintolo sa Cash and Carry se sili mabapa ni yeo neli ndu ya mulao. Kanako ye, muuna yoo u kalile ku yaha.
Muyaho wo, neli makopanelo mwa puso bahateleli mi kimo neba kubupela milao yene i belekiswa mwa sikiliti sa Kapilivi. Maikuto aba yahi ba sikiliti ali, muyaho ne usa swaneli kulekiswa kono ne uka siala inge ili sibaka sa tolopo sesina ni litaba za ikale za tolopo (History) ni sikiliti kaufela.
Bayahi ba Kapilivi bali muyaho woki wa butokwa kwa sikiliti sa Kapilivi. Bayahi ba bilaezwa kitaba ya kuli mwendi mali a muyaho aka ya mwa lipokoto za batu feela isi kwa sicaba sa Kapilivi. Ha ba buziwa bo muleki wa sibaka seo baize, ‘na nimuleki feela, nenilekile sibaka se ka mali a fita fa luule nize mashumi a mabeli a madola (N$120 0000 00 million)’ babulela. Baekeba hape bali ‘hanisika leka muyaho wo sapili neli ndu ya milao kono neni lekile feela saanda sesili mabapa niwona, muyaho kaufela uikwanezi hauna kuyahululwa’. Kacwalo ba lelile ku yaha sibaka sa mantolo, ili moo lintolo ze cwale ka KFC, Clicks, CNA ni Cymot li kato fumaneha ni kuto fa misebezi kwa bayahi ba sikiliti se.
Hane bakenisa fa maikuto a mikwakwa bo Mutompehi Sazita babahulu ba tolopo ya Sikiliti sa Katima Mulilo neba taluselize Koranta ya Liito la Kapilivi kuli, ‘sibaka sesiñwi sesili mabapa ni yeo neli ndu ya pili ya mulao nesi lekisizwe’.
Bo Sazita neba hatelezi kuli sibaka kaufela nesisika lekiswa kono ku lekisizwe feela saanda sesiñwi. Muyaho kaufela usiyala kwa lineku leliñwi kakuli hausika lekiswa.
‘Muyaho neulekisizwe mi muña pisinisi lubata kuli atise mwateni cwalo ni liofesi za bayemeli ba mulao’, bo Sazita babulela. Bazwelapili ku talusa kuli ba bona kuli bayahi ba sikiliti ba nyanda kukwelanga limbayambaya kuliba kwa muleneñi kwa Windhoek kuyo bata bayemeli ba mulao, ki kafo kukaba hande kuli ba fumanehe mwa sikiliti.
Ba ekelize hape kutatulula kuli haki lintolo feela ni maofesi, kono mulelo luli hape kiwa kutisa misebezi kwa sicaba sesimwa sikiliti.
END

Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter:

%d bloggers like this: