Mwabi uzwa mubano mwa kwinano ya bulimi bwa mbonyi

Mulimi wa mbonyi mutompehi Fred Mwabi na filwe komoki, pampili ya kuzwa mubano   mane cwalo ni sibelekiso sa kulima kuzwelela kwa katengo ka balimi ka Namibia Agronomic Board kweli yefelile.

Mushukwe wa Zambezi Dry land Maize Champion neufilwe simubuso kubo mutompehi Mwabi mwa nako ya liponiso za bulimi zene bile teni cwale cwale mwa Tolopo ya Katima Mulilo.

 Mr. Andre Compion 2014 Master Agronomist (left) with the 2014 Zambezi Dry land Maize Champion, Mr. Fred Mwabi
Mwa siswaniso kubonahala Mutompehi Andre Compion yena 2014 Master Agronomist (kwa nzohoto)ni mulimi yazwile mubano wa 2014, Mutompehi Fred Mwabi

Mwa siswaniso kubonahala Mutompehi Andre Compion yena 2014 Master Agronomist (kwa nzohoto)ni mulimi yazwile mubano wa 2014, Mutompehi Fred Mwabi

Mushukwe wa hae neu fita fa mali a likana likiti ze lishumi nize silela za madola (N$ 16 000.00). Mipuzo ni pampili ya kuwina neli filwe kuyena silimo se kwa mukiti wa papati kapa tapi ya Zambezi yona (Zambezi Bream Festival).

Muhato wa kutatuba one ungilwe neli, mwahala mukwa wa kuli balimi bakona ku ekeza kutulo yabona. Likezo zeo luli lingelezi cwalo ni kuzibahaza minuno ya sikuwa mwa bulimi mi haku konahala kubonahale bulimi bwa sikuwa moba busebeliseza mwanako yabona yakulima, mane cwalo ni mukwa wa kuziba kubelekisa mali mwa bulimi ili kutusa mulimi ku kona kukutula ahulu hamoho cwalo ni mo mulimi a zibahaza mwa simu yahae ku ekeza kwa limela za mifutafuta.

Mihato ye kamukana ina ni bunde bwa kutusa mulimi ku kona kufumana simela sa ňambekelo sesika kona kulekiswa ni ku ekeza kwa mulafo wa lico, ku ekeza kwa kalulo ya kufelisa lukupwe mwa Namibia.

Muofisa yo muhulu wa Katengo ka Namibia Agricultural Board, Mutompehi Christof Brock na lumbile balimi babanyinyani baba cala mbonyi ye sweu mwa sikiliti kwa kalulo yabona yende ya kutulo. “Ni lakaza kulumba balimi babanyinyani (small scale producers) ba sikiliti sa Zambezi kububana kwa kutulo ya silimo se yeli mwahala likiti ze silela (6000) ni likiti ze supa (7000) ili buima bwa mbonyi ye sweu yeka lekiswa,”

Mutompehi Brock na zibahalize sikiliti kuba ni balimi babanyinyani (small scale farmers) baba fumananga kutulo yende. Na bulela zeo mwa nako yene bakopani kwa mukiti wa kutabela lizazi la papati ya Zambezi ni liponiso za Sizo (Zambezi Bream Festival and Cultural Expo).

“Mutompehi Mwabi una ni kutwisiso yende ya kucala limela za hae, hamoho cwalo ni kusebelisa minuno ya sikuwa (fertilisers) ni milyani ye bulaya likokwani mane niku ekeza kuswala mezi a pula mwa simu ya hae ili kuli mubu ube ni mezi a maňata.” Mutompehi Hannes Grobbelaar wa katengo kalimela ka (Agronomic Producer’s Association) (APA) na lumbile yazwile mubano wa Silimo sa 2014 ili Mutompehi Mwabi.

Mutompehi Grobbelaar, ki mulimi yomutuna wa mbonyi ye sweu ni muluti kwa balimi babanyinyani mwa sikiliti sa Zambezi, ki membala wa katengo kabalimi ka APA, yoo hape nali membala wa katengo ka balimi ka Namibian Agronomic Board mi hape neli yomuňwi wa batatubi ba kwinano ye.

Na zwezi pili kulumba licalano za Mutompehi Mwabi ni maemo ambonyi yezwa mwa simu ya hae, “Seo na filwe kise sitabisa,” kwatalusa Mutompehi Grobbelaar.

Mwa nako ya kutambeka mupuzo wa Zambezi Dry land Maize Champion nekutile cwalo ni yabona za balimi babatuna (large scale commercial Master Agronomist for 2014), Mutompehi Andre Compion.

Zeo ni halili cwalo, mwa nako yeswana hape neku filwe mupuzo hape kuya zwile mubano mwa sikiliti sa Zambezi ili mulimi wa mauza (Regional Champion Mahangu Farmer title) wone ufilwe ku Mufumahali Catherine Sikanda yalima lihekele ze mwahali aze supa kuisa kuze lishumi za mauza.

Mutompehi Christopher Kasuka mulimi ya lima lihekele ze fitelela ze lishumi za mauza niyena na filwe mupuzo.

 

 


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: