Muuna yana Kunupilwe ukupa Katulo

Mubihi ki Martha Matongo
Muyahi wa Munzi wa Mwanzi mwa Silalanda sa Singalamwe, libima ze mwanda kaze mashumi a mane (140 kilometres) Wiko wa Sikiliti sa Kapilivi, Mutompehi Victor Tutangane wa lilimo ze mashumi a malalu kaze lobañwi (39) yana kunupilwe ki mapokola ba Namibia kwa lihutu u file pizo ku mutateki wa taba yo muhulu mwa Khuta ye tuna kukutela ku tatuba muzeko wa hae.

Mutompehi Tutangane u kulubelwa kuli na kunupilwe kwa lihutu la hae la nzohoto ki Mutompehi Jekonia Erick Haipinge wa mupokola mwa kweli ya Sikulu haina ni mazazi a lishumi ni amabeli mwa silimo sa 2010 foo hana sa sutelezi maofisi a museto kwa Singalamwe hamano kutela mwa naha ya habo kuzwelela naha Zambia.
Na bulelezi pampili ye kuli na kunupilwe ona foo hana kena mwa naha mi na shimbile pamili ya kusilisa museto kwa hana kena kwa Sangalamwe.
A manulula hape kuli nika nako ye ha utwisisi kuli na amuhezi cwañi liñolo la kuli muzeko wana kwaluzi neu hanezwi ku zekiwa mwa Khuta ki ya latelela mutateki wa taba Mutompehi H.K Haindobo mwa Tolopo ya Rundu mi foo he ufile pizo ku mutateki wa taba yo Muhulu kukutela ku tatuba Muzeko wa hae sina hane kuhanezwi kuli ya nyazwa hakoni kuzekiswa.
Kuta Mutompehi Tutangane, Muzeko neu hanilwe isi ka zibo ya hae mi ubuza kuli ki sikamani mutu yo ya nyazwa yena Mutompehi (Mr. Haipinge) hana hanisizwe kuyema mwa Khuta ya mulao ili ku talimisisa yana ni mafosisa.
Mubilaeli Mutompehi Tutangane mwa nako ya cwale seli sihole ni ku fumana butata tuna kupila bupilo bwa hae hande sina hasa zamaela fa tukota, hamano zwa fa kolofalo na keni mwa butuku bo buta ahulu ni mayando amanita ana sika mutiseza muselo nio kana.
A zwelapili ku talulula kuli papali ye neikalezi foo mapolisa bane baipatile mwa mikakani ba kunupa malumo ana kwa pila hae mi ya feela mwa lihutu la hae la nzoto hanasa atumezi maofesi fa museto kuli pamili ya hae iyo kantiwa hanasa fitile.
“Nato utwa feela lihutu laka kuba mwa singonyi sesituna, alimuñwi wa mapokola bao ani buza kuli, tobolo ya hao ikai?” kwa bulela Mutompehi Tutangane yana zamaya ni bafumahali ba hae Bo Sarriet Nyambo mwa nako ya likezahalo zeo.
A zwelapili ku talusa kuli Mapokola haba mano bona kuli nasina tobolo, bamu hohela mwa macacani mo ne ba mubulukile kufitela haku unsufala mwa lihola ze talu, ki hase ba mu matiseza kwa Sipatela sesi tuna sa Katima Mulilo kuyo fumana teni likalafo foo hanasa palelwa kubuyela.
“Neni likile moni konela kaufela kuli muzeko uye mwa Khuta ya Mubusisi kono hakuna sene si ezahezi”. Na talusa hape kuli na likile ku potela Ofesi ya Nduna wa Silalanda sa Kongola, Nduna David Muluti yana ñozi liñolo leliya ku Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi koo neni izo fumana kelezo ya kuli ni ñolele Ofesi ya Muyemeli wa linonge za Sicaba (Ombudsman) mwa Windhoek.
Mutompehi Tutangane a nitifaza kuli na ñozi liñolo mi ali nepela mwa kapokisi kane katomilwe kwa Ofesi ye bona za misebezi mwa silimo sesi felile mi unyaza kuli hakuna nihaike sana utwile sina ka kalabo kuzwelela ofesi yani.
Kubatisisa ku utwa buniti bwa taba, Pampili ye ya ikopanya ni Mutompehi Boniface Matongela ka mihala ili yena mubatisisi wa taba (investigator of the case), “Na ziba kase mubulela foo kono hanina seni kona kubulela” kwa bulela Mutompehi Matongela.
A bulelela mubihi ku fumana butungi bwa taba ku yo muhulu wa Siteshini sa mapokola sa Kapilivi (Caprivi Regional Police Commissioner) yena Mutompehi Rudolf Kanyetu.
Yomuhulu wa Siteshini sa Mapokola Kanyetu a nitifaza kwa mutende wa Liito la Kapilivi kuli lipatisiso nese lifelile kale mi muzeko neu lumezwi kwa ofesi ya mubakweli ku Mutateki wa taba mwa Khuta ya Mubusisi kwa Rundu mi taba ne izo hanelwa kutatubiwa, “muzeko neu hanilwe ni kukwaliwa ka cwalo halu koni kuzwelapili ni ona”. Kwa bulela Mutompehi Kanyetu.
Hana buziwa ku kenisa taba Mutompehi H. K Haindobo, Mubakweli ku Mutateki wa taba mwa Khuta ya mubusisi ye tuna yana hanezi muzeko kuba teni a talusa kuli hakuna sa kona kubulela haisi pamili ye haika ikopanya ni Mutateki yo muhulu ya kona kumufa maata aku kona ku talusa sesiñwi.
“Hani sika lumelelwa ku bulela kuba mitende, haisi hani fumana maata kuzwa ku Mufumahali Martha Himarwa”, kwa bulela Mutompehi Haindobo, kuzwelela sikiliti sa Kavango.
Zeo ni ha lili cwalo, Mutateki wa taba yo muhulu Mufumahali Himarwa a bulelela Liito la Kapilivi kuli muhato ne u sika ngiwa ki yena kasibili sina likolo halina ni makolo kolo, haisi mizeko ye mituna kiye lumelwanga kuyena sina ha kuna ni mizeko ye miñata mi hai lumelwa kuyena kaufela mihato ika lyehanga kungiwa.
Mufumahali Himarwa a sepisa ku biza mapampili a muzeko kuzwelela ofesi ya lipatisiso ya Katima Mulilo mi a itumela kuzibiswa za muzeko wo.
“Nika fonela mubatisisi wa muzeko kuli ani lumele mapampili a muzeko ili kuli ni talimisise taba ka butungi”. A talusa.

A hatelela kuli ukafa kalabo mwa mazazi nyana feela a taha; nombolo ya muzeko ki 69/07/2010 one ukwaluzwi ni kukwaliwa kusina kuzekiswa.

Kwa Nzohoto mwa siswaniso se kubonahala mutompehi Victor Tutangane ili yo nakunupilwe ki mapokola, fa hali kibo musala hae bo Sariet Nyambo ni mwana bona wa musizani ili yo pampili ya hae ya sipepo ne ilatehile mwa nako yaku kunupiwa kwa bondatahe.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Muuna yana Kunupilwe ukupa Katulo”

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: