Mupokola ufiwa koto ya lilimo ze mashumi a malalu mwa tolongo

Mubihi ki Simon Liseli

Mupokola wa naha Namibia mutompehi Samuel Andreas wa lilimo ze mashumi a malalu nize silezi za kupepwa (36) na lengilwe mwa tolongo ya lilimo ze mashumi a malalu (30) za kubitelela kala 6 Mbuwana 2012 mwa nako yana bonahezi mwa khuta ya sikiliti sa Katima Mulilo.

Mubusisi wa Khuta ya sikiliti mutompehi William Kasitomo kiyana file katulo ye kuya nyazwa , Andreas kasamulaho waku mufumanelwa milatu ye mibeli ya kubitelela ili kulobaka kalulo ya mulao ya bubeli (1) (a) ya kulwanisa musha wa kubitelela, musha wa bulobapeli wa silimo sa 2000.Kwa mulatu ni mulatu ya nyazwa (Andreas) na filwe koto ya lilimo ze lishumi kaze ketalizoho (15) ili kutisa koto fa lilimo ze mashumi a malalu (30) mwa tolongo.

Mwa silimo sa 2007, Andreas ili yo anyazwa ka kezo ya kubitelela na sebeleza kwa nkambe ya sipokola ye fumaneha kwa Chetto wiko wa sikiliti sa Kapilivi ili nako yana bitelezi mwana musizani wa lilimo ze lishumi kasili siňwi (11) ka kubukana ni yena isi katato ya hae fa bulobalo bwa hae inze ili kwa ndu ya hae ye fumaneha kwa Makaravani mwa Katima Mulilo busihu bwala Ňulule hane ina ni mazazi a lishumi ka alobapeli silimo sa 2007.

Mwa nako ya muzeko khuta neitaluselizwe kuli ya nyazwa na zibani ni mubilaeli kasa mulaho wa kuba amuhela kwa sibaka sa hae mi mubilaeli mwa nako yeo na zamaya nibo malumahe kubeya bokazela bo ndatahe mi nebali mwa liyeto kuliba kwa tolopo ya Katima Mulilo kuzwa.
Hakuli cwalo bo malumahe neba tulukile mwa simbayambaya sene ba kwezi fa Kongola mi ya nyazwa ni mubilaeli kubeya kezela bondatahe mubilaeli neba zwezi pili ni musipili wa bona kuliba kwa tolopo ya Katima Mulilo.
Haba fitile kwa ndu ya Andreas bo kezela bondatahe mubilaeli bamusiya ni ya nyazwa inze babuha wayelesi yama zimumwangala (TV) habaya kwa ndu ya bona kwa kupumula ili ko mubilaeli nasa koni kupumula teni.

Neli mwa nako ya busihu ili fo Andreas na fosani ni mubilaeli isi ka tato ya hae mi hape a kutela kufosana ni yena la bubeli mwalihola za kakusasana Ňulule hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ka aloba ňwi ( 29) silimo sesi swana sa(2007).

Mwa lizazi le litatama mubilaeli a taluseza balikani ba hae sene si ezahezi kuyena ili nto yene tisize kutamwa kwa ya nyazwa (Andreas).
Mwa kuikemela kwa hae pila mubusisi wa khuta ya sikiliti mutompehi William Kasitomo, Andreas nasika latula kulobala ni mubilaeli fa mumbeta uli muňwi kono na latuzi kubukana ni musizani wa lilimo ze lishumi ka sili siňwi (11).

Mwa nako ya nafa katulo ya hae, mubusisi Kasitomo naize kuli mubilaeli nafile bupaki bwa hae kakutala kusina sabo niye kana ili bone buzamaelela ni bone bafile balikani ba hae kungelela cwalo ni litatubo zana ezize ňaka wa sipatela.
Hana fiwa koto, mubuso neu yemezwi ki muzekisi wa mulao mutompehi Jatiel Mudamburi mi ya nyazwa (Andreas) naikemezi yene muňi, nombolo ya muzeko wa hae ki CR 170/12/2008 mi mwa khuta ya sikiliti ki RC 14 ya silimo sa 2011 (kubitelela).

Ze halili cwalo muuna wa lilimo ze mashumi a mabeli ka sili siňwi ili yo azibahezi kuba Imasiku Kwala wa munzi wa Ishubu mwa silalo sa Musanga Upa wa tolopo ya Katima Mulilo ni yena na bonahezi pila mubusisi wa khuta ya sikiliti mutompehi Kasitomo ili yona talimani ni mulatu wa pili wa kuikungela isi kamulao ni ye miňwi ye mibeli ya kubitelela ni kufosana ni musizani wa lilimo zeli mwa tasi a lilimo ze lishumi kaze silezi.

Kono kakuli yana bitelezwi nataluselize khuta kuli Imasiku neli nyazi wa hae ni kuli nalumezi kulobala ni kubukana ni yena, taba ya kubitelela ne ifelisizwe mi na fumanezwi milatu ye mibeli ya kubukana ni musizani wa lilimo zeli mwa tasi a lilimo ze lishumi kaze silezi (16).

Mubuso neuyemelwa ki muzekisi wa mulao mutompehi Jatiel Mudamburi, uakalelize kuli kuikungela kwa Kwala isi ka mulao mwanana wa lilimo ze lishumi kaze talu (13) isi katato ya hae kumuzwisa kwa bashemi bahae Ňulule hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli kaze lobaňwi (29) neli kamulelo wa kubukana ni yena mi mwa nako yeo ya nyazwa nana ni lilimo ze lishumi kaze loba ňwi (19).
Mwanako ya muzeko mubilaeli na file bupaki mwa khuta kuli Kwala neli nyazi wa hae yana lata mi nalumezi kubukana ni yena Ňulule hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ni a ketalizoho (25) mwa silimo sa 2009 ni mwa kweli ya Yowa hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ka a silezi (26) inze ili mwa silimo sa 2010.

Bomahe mubilaeli mwanako yene bafa bupaki mwa khuta ya mubusisi nebaize kuli neba sabilaezwi ki Kwala ka kubukana ni mwana bona.
Mi zeo kaufela neli tisize kuli katulo ya Kwala isibi ni buima mi na filwe buiketelo bwa kulifa mali alikana N$ 2000 kapa kupika tolongo ya likweli ze lishumi kwa milatu ye milalu yana talimani ni yona mi kuwa bubeli ni wa bulalu khuta nei atuzi kuli mulatu uswane ni wana talimani ni wona kwa milatu ye milalu mi Kwala nasiezi ali mwa mulatu wa kulifa mali a likana N$4000 kapa kupika tolongo ya likweli ze lishumi kaze peli (12), nombolo ya muzeko wa hae ki CR 147/02/2010 mi ya khuta ya sikiliti ki RC 22 ya silimo sa 2010 (Kuikungela isi kamulao kamulelo wa kubitelela).


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: