Botswana I latuzi mikwa ya kukunupa ni kubulaya

Mubihi ki Risco Lumamezi

Naha Botswana I itamulezi fa pulao ya Banna baba beli ili bayahi ba Naha Namibia mwa kweli ya Sikulu Silimo se bao neba bulailwe ki limembala za sisole sa Botswana kaku hanyeza kuli neba ezize cwalo ka kuitamulela.

Bo Mutompehi Richard Munguni Siyauya, ba lilimo ze mashumi a malalu ni ze silela (36) za kupepwa ni bo Mutompehi Brian Nyambe Nyambe  ba lilimo ze mashumi a malalu ni silisiňwi (31) neba kunupilwe ni ku bulaiwa mwa Kweli ya Sikulu hane ina ni mazazi a lishumi ni a supa( July 17) kaku kulubelwa kuli neba zuma mwa Chobe National Park.

Likolo la litaba za Sicaba, Lipatisiso ni lizibiso mwa Naha Botswana li kulubela kuli kezahalo I kulubelwa kuli nei kalilwe ki bayahi ba Naha Namibia hane ba  kunupile Masole ba Botswana bane bali mwa sikwata kuzamaya mwa mukulela, bao neba kutisize mulilo mwa nako ye swana ili ku bulaya banna baba beli ba.

“Kwa iponahaza fokusweu kuli limembala za sisole  sa Botswana ne ba ezize cwalo kaku itamulela. Ku swanelwa ku lemuhiwa hape kuli mwa linako za kale, neku sina bazumi bane balatehelwanga bupilo sina hane basa lwanisangi masole. Sina kamita neba tamiwanga ka bunolo ki masole. Sina ka Mpi ye lutilwe hande, haba koni ku eza feela kuli mane kwa mafelelezo ku fumanehe kusinya bupilo isi ka mulao. Ku kenile hape fo kusweu kuli kambe baba beli ba, neba sika hana kutamiwa kaku kwalulela mulilo limembala za sisole, nekuka sileleza ku latehelwa ki bupilo”  Sitatimende sa talusa sina cwalo.

Naha Botswana hape italusa kuli bababeli ba, neba bonahezi inge ba sila ku kena mwa Naha Botswana mwa kweli ya Sikulu hane ina ni mazazi a lishumi nia supa silimo se ka mukolo wa kota mwa nako ya manzibuana mwa silalo sa Ihaha kwa mukulela wa nuka ya Chobe.

Kukulubelwa hape kuli mwa nako ya kufita kwa mukulela wa nuka kwa lineku la Naha Botswana, bubeli bwa bao seli bo nyandi ba siya mukolo, mi ba kunduluka ka bubebe kukena mwa sibaka sa lifolofolo ze utiwa mwa Chobe National Park . Mpi ya sisole sa Botswana ye zamaya mwa libaka zeo ya kulubela kuli neli bazumi;  kacwalo bayo ipata bukaufi ni sibaka fo bababeli bao neba siile mukolo wabona.

“Mwa hola ya bulobapeli ili mwa busihu bo, Banna baba beli bao bayo kwenuha kuzwa mwa mushitu mi yomuňwi ni yomuňwi kubona na shimbile lunaka lwa Tou ni tobolo kuliba kwa mukolo. Ba Sikwata sa Masole ba kupa banna bababeli baa kuipeya mwa mazoho a masole ka kuyemisa mazoho mwahalimu. Zeo ni halili cwalo, hase balemuhile kuli neba potolohilwe, bubeli bwa bona ba kwalula mulilo kwa limembala za sisole mi litokwa buiketelo kwande aku kutisa mulilo,” sitatimende sa talusa.

Kuya ka sitatimende, alimuňwi kwa banna ba nafumanwi ashwile kale, mi munna wa bubeli yena na sika fumaneha kabubebe mi nyandi yana fumanwi yena I isiwa kwa lipumulelo a Kasane.

Kwa bani patisiso ya putako ka tuso ya Siteshini sa Mapokola sa Botswana ka mulelo wa kufumana munna wa bubeli yoo. Mwa lizazi leli tatama, Sipokola sa Naha Namibia sa zibiswa ka kezahalo ye mi neba memilwe kuyo bona fa sibaka fone ku ezahalezi kezo yeo mwa Naha Botswana.

“Mwa lihola ze lishumi ka hola iliňwi (11:00) ya kakusasana, ba Minzi yeli bukaufi ni nuka ba suta bukaufi ni nuka Sikulu hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli silimo se mi mwa lihola za mazibuana za busupa nyandi Brian Nyambe a lemuhiwa mi litupu za banna ba babeli ba za tambekiwa kwa Muuso wa Naha Namibia.”

Patisiso ya mapokola ya makopanelo ya Linaha ze peli ili Namibia ni Botswana nei tatekilwe ka putako mi piho yateni ilibelezwi ku hatiswa cwanuňu.

“Muuso wa naha Botswana uitakaleza ku tiiseza silikani sesinde sesili mwa hala linaha zepeli ze kuzwelapili. Kacwalo lubata ku nitifaza kwa mizwale ni likezeli za luna baluna ba Namibia kuli Naha Botswana, sin aka sicaba sesilata koozo, baitama ku sebeza hamoho mwa lipatisiso za cwale cwale ka moya o munde wa kuyaha mabapa ni kozo ye inelezi.”

Nihakuli cwalo, mubakweli wa yo muhulu wa sipokola mwa Naha Namibia mwa liluko la sibua bui wa sicaba ,Mutompehi Fanual Kangwatjivi nahanile ku bulela sesiňwi fataba ye hana buzizwe ku fa kakukenisa folizamaela lipatisiso, “ Seni kona feela kumi bulelela ki kuli lusa patehile ni lipatisiso, haki limembala feela za sipokola kono lubata ku utwa cwalo ni kwa bayahi ” kwa feleleza sibuabui wa sipokola sa Namibia.


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter:

%d bloggers like this: