Subscribe | Contact Us | About Us | Post Classified Ad

Muina Sipula wa UDP ubanduka sifaela sa mbilimbili sa Mapokola

Mubihi ki: Mashete Lumamezi

Muina Sipula wa Kopano ya United Democratic Party (UDP) na bandukile sifaela sa mbilimbili sa Mapokola, foo Mapokola ba Namibia mwa Tolopo ya Katima Mulilo hane bailo potoloha ndu ya hae mwa kweli ye, Muimunene hane ina ni mazazi a ketalizoho (September 5).

Mwa siswaniso se kubonahala mutompehi ni mufumahali Mulisa, babilaezwa kwa mukwa o mapokola ba Namibia baezize ka kubata kuba bulaya.                          Muswanisi ki Mashete Lumamezi

Mwa siswaniso se kubonahala mutompehi ni mufumahali Mulisa, babilaezwa kwa mukwa o mapokola ba Namibia baezize ka kubata kuba bulaya.                                                                                                                Muswanisi ki Mashete Lumamezi

Mutompehi Dasken Salwendo Mulisa, Muinasipula wa UDP yeo Mueteleli wa yona Mutompehi Mishake Muyongo ukwa naha Denmark, ili kuyo bata tatululo ya tukuluho ya sikiliti sa Kapilivi na taluselize Liito la Kapilivi kuli bupilo bwa hae bumwa butata mi umwa sabo kakuli mukwa wa Mapokola ba Namibia neusupelize taba yaku bata kumubulaya.

Na nyazize mapokola ka likezo ze sina taluso niku shubula kakuli neba sika buluka kalulo ya mulao wa lipatisiso za bubangoki wa mashumi a mabeli ni a silela (section 26) niwa mashumi a mabeli ni a supa (27) ka kupalelwa kutalusa libaka la kubalwanisa.

Mutompehi Mulisa, yana siyo mwanako yeo mapokola haneba tabanisa mwandu ya hae, na ekelize kutalusa kuli mapokola nebakeni mwasibaka ka munyololo wa limbayambaya ka kuitahanela banze ba shimbile lilwaniso fandu ya hae mwa Ngweze kaku hapeleza mi mwanako yeswana ni kutisa sinyehelo, hamoho cwalo ni kubeya bupili bwa batu mwandu mwa kozi.

Mwanako yeo, banebali mwandu neli mufumahali ni banaba hae babashimani babanyinyani kubeya mubeleki wa mwandu wa musali yasina buitamuleli mi mwanako yeo kaufela bona neba lobezi.

Kuya ka mufumahali wa hae Helen Maezo, la Mukibelo Muimunene hane ina ni mazazi a ketalizoho, kanako ya 02hrs kakusasa ka mapakela sikwata sa Mapokola neba keni mwa sibaka sa bona kukokota fa mahaulo andu kaufela ni kuhuwa kuli basike ba liza muhala (no calls) mi kakapelezo niku lubaluba liswanelo za bona za kuba nikunutu kasamulaho aku kwalula lihaulo niku nepela mwandu sifaela sa mbilimbili ili kubeya bupilo bwa banebali mwateni mwakozi mi nese balyangani ahulu bakeňi sa kuli nebazwa mwa buloko kaufela bona mi bakala kuhotola niku bata kuwelela foo kasamulaho hase bazwezi fande ba hapelezwa kutambeka mihala yabona yafa noka ni sinotolo sa ndu kwa mapokola.

“Mapokola ba mwa Tolopo ya Katima Mulilo baswanela kuziba zeba eza, ba talusa kuli neba lutilwe musebezi kono kuya ka likezo za bona za lizazi lani lisupeza fokusweu kuli habazibi seba eza, neba lutilwe kono haba balangi libuka , kuziba seba swanela kubelekela sicaba kakuli sene ba tilo eza fandu fa ki sesi maswe luli. Ni muyahi wa Namibia mi niswanela ku eziwa sina babaňwi babali mwa Namibia, hani sikokwani sesibizwa lifele, hani folofolo kono ni mutu ya pila, liswanelo zaka za buntu liswanela ku bulukwa mi ni bafa mamela kuli haiba inge bataha hape ka mukwa oswana mwa sibaka mo, hani zibi yaka ziba sesika ezahala mwahala’ ka ni bona kakuli nika isa kwahule taba yeo mi nibatokwa kuli baeze zene bayo lutiwa kutobelekela sicaba.” Kwa tatulula Bafumahali babo Mulisa.

Mutompehi Mulisa azwela pili ku akaleza kuli bona (Mapokola) neba pwacize kakapelezo lihaulo ka muyengo wa tobolo mi kasamulaho banepela sifaela sa mbilimbili fa lihaulo foo cwale lubasi bane bainzi mwahali bakala kuhotola.

“Neni komokisizwe ahulu ki mukwa wa Mapokola baluna, neba palezwi nihaike kubuluka mulao waku talusa seo bali sona sika ili kuli ba amuhelwe, ni beya kupo ya bona ya kapelezo ya lizazi lani kusaba yena ni buima, kono neisina tuso kakuli nei tezi feela lilata kupotoloha ni sibaka cwalo, kukokota sibaka kaufela, kuhapeleza babamwahali kukwalula sikwalo. Kasamulaho yo muňwi wa kubona mapokola a kwalula lihaulo ka muyengo wa tobolo. Hafelize kukwalula a nepela mwahali sifaela sa mbilimbili kutisa kozi mwahali, mukwa o zwile mwa nzila mwanako yeo mi batu kaufela balyangana ahulu mi bafumahali baka ba mata kuyo kwalula munyako.” Ba talusa cwalo.

Na hanyelize kuli hane babuzizwe libaka labona la kubata kukena mwa sibaka, neba talusize kuli neba kakanyelizwe ndu yeo mi haiba nebabata kuziba libaka lakutaha kwa bona kapa kuziba butungi bwa taba neli kuli baye kwa siteshini sa Mapokola hase lipazuzi lizazi ili kuli bayo ziba butungi bwa kutaha kwabona fa sibaka foo.

Bubeli bwabona baya kwa siteshini sa mapokola sa Katima Mulilo kakusasani hase lipazuzi lizazi sina kamo neba bulelezwi.

“Hani nyakisisa hande taba ye, nibona feela kuli likezo za mapokola mwanako yani ni ya cwale ni bona feela kuli neba bata kuni bulaya, neba mamezi feela na sinaka mueteleli wa UDP, hakuna sesiňwi sene sikona kuba paleliswa ku toloka libaka lene batela fandu yaka busihu ki kuli nebabata feela na kasibili kuli bani bulaye ili kukwala misebezi ya kopano ya UDP mwa Kapilivi”ba hatelela cwalo.

Ki kafoo, bakupa mubuso wa Namibia ni kufa mamela kwa baezi ba kezo yani yeba hupula bona kuli nei pangilwe ili ku bata kuba bulaya kakuli ki baeteleli ba UDP.

“Mulelo wa luna kiwa kuli, lubata ngambolo fataba ya Kapilivi lubata lingambolo ze yaha isi lindimbeleti mwahala luna hakuna sebaka fumana fa kubulaya baeteleli ba UDP” ba talusa cwalo

Bo Mutompehi Mulisa bamamelisa hape kuli “ki kubona kuziba kuli …Muyongo hayo anosi mi lukona kunga sipula sa hae haiba apalelwa ikaba kuli kika butuku kapa ka sika sifi ni sifi ni itukiselize kuetelela taba ya Kapilivi kuisa mafelelezo ayona mi selubata ki kalabo ye utwahala fataba ya Kapilivi mi babeye kwatuko likalulo za lipulayano.”

Zeo ni halili cwalo, yo nainzi swalelele mwa sipula sa mulauli wa sipokola mwa sikiliti ili yena yomuhulu wa siteshini sa Mapokola mwa tolopo ya Katima Mulilo mwa nako ya kezahalo ye, Chief Inspector Robert Sanjahi na nitifalize kwa Koranta ye kuli nasina liseli ku seo nesi ezahezi mi nahanile ni kunitifaza kuli, na bizize bo mubilaeli bo Mutompehi Mulisa mi taba nei tatuluzwi niku fela kakozo mwa ofesi ya hae kuama mafosisa ane baezize mapokola.

“Batu basike batisanga litaba za lipolitiki mwa buiketo, hakuna yabashenja mo mwa sikiliti sa Zambezi mi basike ba bulelela batu kuli hakuna buiketo mo” kwa tatulula Mutatubi yo muhulu wa mapokola Sanjahi.

“Ki kabaka laňi haba ya kuba mitende?, hakona mo libelekelwa lika cwalo” a buza

A talusa hape kuli “ Nika hanyeza kapa hanina kuhanyeza … kono senikona kubulele kikuli, Hanina hande zibo kuseo nesi ezahezi”

 

 

%d bloggers like this: