Likando utuhela Sipula sa hae sa bu meya

Mubihi ki Dominic Sikopo

Mwa likezahalo zene li sika libelelwa, Muyemeli wa Swapo yana ketilwe kuba nduna  ni Meya wa Tolopo ya Katima Mulilo mwa Sikiliti sa Kapilivi, Mutompehi  John Musialela Likando utuhezi musebezi wa hae wa buyemeli bwa Tolopo mwa kweli ya Njimwana hane ina ni mazazi a mashumi a malalu ( 30)  sina hanali yena Toho ya Tolopo.

Meya wa Tolopo ya Katima Mulilo Mutompehi John Musialela Likando mwa nako ya mukopano wa babihi ba makande( Press Conference ) mo na zibahaza ku tuhela Sipula sa hae.

Mutompehi Likando usebelelize musebezi wa hae  ka nako ye telele mwa Tolopo ya Katima Mulilo. Bao nebali mwa sipula seo sapili ki Mutompehi Michael Mudabeti (SWAPO) Mutompehi Joel Mutonga  (SWAPO),  Mutompehi Godwin Siyongo (DTA) ni Mutompehi Victor Vissagie (DTA) ya bile wa pili ku ba fa situlo sa Buyemeli bwa Tolopo.

Mutompehi Likando na zibahalize simubuso ku tuhela Musebezi wa hae kwa Sicaba, mi neku nanuzi liňobiyo za Sicaba bane bali fa mukopano nyana o, zibahazo ye neibileteni pili mukiti wa Mueteleli yomuňwi yo munca a sika konkisezwa kale mwandu ya Tolopo otomezwi kubateni mwa kweli ya Ňulule haina ni mazazi a lishumi ni kali kaňwi (11).

Koranta ya Liito la Kapilivi  se ifumani maňusa akuli  yo nali  Nduna ni mueteleli wa Tolopo Mutompehi Mudabeti  kiya swanela kuba fa sipula sani kuzwa kubo Likando kakuya ka mukoloko wa mabizo a ba ipapati ba kopano ya SWAPO kwa katengo ka tolopo kaani.

Mwa Mukopano waba bihi ba makande one uzamaiswa  kibo Mutompehi Likando, neba siyezi ba hatelezi ahulu fa mabaka ao a kutuhela musebezi  ka ku talusa kuli mulelo wa bona neba uzibahalize sapili kwa kamaiso ya Katengo ka Tolopo ni Kopano ya  SWAPO mwa kweli ya Yenda sona Silimo se.

Meya Likando, yo a sebelize musebezi wa buzamaisi bwa tolopo (Mayor) kukala silimo sa 2004, naize kuli na supelize maikuto a hae aku tuhela sipula sa hae hana ňozi liňolo lene liya kwa kamaiso ya Tolopo kaku toloka kuli hana ku itenga mwa liketisa ze tatama foo nako ya hae haika fita fa mafelezo.

“Neni ňolezi kopano liňolo kuba lemusa kuli ha nisana  ku ba yomuňwi wa batanga ba Tolopo kapa kuba membala  hape . Mabaka aka akutuhela musebezi a tolokilwe mwa liňolo leo leli li mwa mazoho a bazamaisi ni kwa Kopano ya SWAPO,” Bo Likando ba talusa.

Bo Mutompehi Likando ne ba zwezi  pili kutalusa kuli  “Ni file mabaka aka kwa  Kopano ili kuli ba kone ku  zamaisa sipula saka kuba se si kwaluhile ku Mutu ya taha ka kukoňkisezwa ka swanelo mi kusina Ňañazana .”

Bo Mutompehi Likando hape  neba sebelisize sibaka seo  ku itumela kwa manduna ba Tolopo ka swalisano ya bona kaku talusa kuli  “kusebeleza  Sicaba sa Katima Mulilo neli taato yaka  ya kamita. Ni itumela kwa manduna ka swalisano mwa nako yeni  sebelize kuba yomuhulu wa Tolopo ni Nduna mwa nako ye swana.”

Muina sipula wa katengo ka Tolopo  Mutompehi Charles Nawa  , a nitifaza kutuhela sipula kwa bo Likando kono Muina Sipula aketa kusa talusa mabaka ana tisize cwalo.

“Eni bo Likando batuhezi  musebezi wa bona . Luba libelezi kuyofa sitatimende sa bona simubuso mwa nako yaku konkiseza Mueteleli wa tolopo yo munca mwa nako yeo nako ya bona ya mafelelezo mwa ofesi haika fita,” kwa talusa bo Mutompehi Nawa.

Zeo ni halili cwalo, Zwelopili ye bonahezi  mwa nako yeo bo Likando ba sebelize ki malaiti a beilwe mwa libaka za matakanyani nizeli mwa hali a Tolopo, ku fiwa mabizo kwa makululu a mwa mikwakwa mane cwalo ni maswayo a fa mukwakwa.

Bo Likando hape neba tisize mapolojekiti a kuyaha mikwakwa hamoho cwalo ni kutateka mungendenge wa kufa limpo kuba lipisinisi baba fanga lituso kwa sicaba yona  (Annual Mayor`s civic awards).

 

 


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter:

%d bloggers like this: