Kopano ya SWAPO iketa baeteleli mwa Kapilivi

     
 
  

Mubihi wa koranta

Mwa liketisa za cwanuňu fa za sikiliti za kopano ya SWAPO zene ungekilwe mwa sikiliti sa Kapilivi nelisiile limembala ba mushobo wa bana ba Masubia bao neli ba zamaisi mwa kopano ba abani.
Hakuli cwalo buzamaisi bwa kopano mwa sikiliti bungilwe ki limembala ze talu ze nca za bana ba mushobo wa Mafwe ili bao bakayo yemela sikiliti sa Kapilivi kwa muleneňi mwa nako ye kukayo ketwa mueteleli yo munca wa kopano ye busa mane cwalo ni limembala zeňwi pili silimo se sisi ka fela kale.

Mutompehi Linus Mafale ili yo nali mwa sipula sa buongaongi bwa kopano swalele mwa sikiliti na ketilwe kuba yena muongaongi wa kopano mwa sikiliti( coordinator) , mubakweli ku muokameli wa likolo la tuto mwa sikiliti sa Kapilivi mutompehi Austin Samupwa na ketilwe kuba yena mususuezi mwa kopano ( mobiliser) mi mufumahali Mary Masule na ketezwi mwa sipula sa sikwama sa mali( treasurer).Mikopano ye miňwi ya cwale-cwale ya kopano ya SWAPO mwa likiliti za lilalanda zeňwi mwa sikiliti sihulu mwa silalanda sa Katima Rural ili mone kuzwile lipiho zene lyanganisize baipapati ili zeo neli lumelezwi ki kopano.

Hakuli cwalo baipapati mwa silalanda sa Kabbe ni Katima Urban neba sika bonahala kasamulaho wa liketisa za katengo ka babanca ba kopano mwa sikiliti (Regional SWAPO Youth League) sina hane basika tabiswa ki liketisa ze. Mufumahali Sariety Sikobiso na ketilwe kuba yena muňoli wa katengo, mutompehi Oscar Siyoka ki yana ketilwe kuba yena mususuezi mwa kopano mi Mutompehi Nico Tembwe kiyana ketilwe kuswala sikwama sa mali.

Ba lipolitiki bane bayemela lilalanda za likiliti zene (4) mwa Kapilivi neba fitisize maikuto a bona kakubulela kuli liketisa neli zamaisizwe ka mukwa o swanezi hande ili wo u zamaelela ni mutomopuso wa kopano ya SWAPO. Silalanda sa Katima Mulilo Rural sitolokile taba ye kuba ye bilaeza sina lilalo zenca ili zeo neli bupilwe kasamulaho ofesi ye tuna ya kopano kwa muleneňi seili lumelezi kubateni.Babanyinyani kwa bayemeli kuzwelela lilalanda zabo Kabbe ni Katima Urban ne bali kwa ofisi ye tuna ya kopano ya sikiliti mi nako ya liketisa haifitile nebasika bonahala haisi muipapati ali muňwi mutompehi John Mukaya yana yemi mwa sipula sa bususuezi mwa kopano mwa silalanda sa Katima Urban ki yana bonahezi.Mutompehi Charles Matengu ili yo ali muina sipula wa katengo ka tolopo ya Katima Mulilo yana yemi mwa sipula sa kuswala sikwama sa mali ni muina sipula wa katengo ka sikiliti mutompehi Rapheal Mbala yana yemi mwa sipula sa buongaongi bwa kopano mwa sikiliti neba sika bonahala mwa nako ya liketisa.Bolubona kameeto batolokile liketisa za silimo se za sikiliti kuba ze zamaile hande kufita liketisa zebile teni mwa lilimo zakwa mulaho sina hane lilukisizwe kilicaziba kuzwelela likiliti zeňwi za naha baba cwale ka mubusisi wa sikiliti sa Karas ya tompeha Bernadus Swaartbooi ni membala wandu ya milao mutompehi Paulus Kapia.

Ha kuli cwalo liketisa neli zwezi pili ni bayemeli kuzwelela likiliti ze ne (4) ze cwale ka Sibbinda, Katima Rural, Kongola ni silalanda sa Linyanti.Mwa nako ye swana kubonahezi kuli kopano ya SWAPO mwa sikiliti sa Kapilivi ihulile ahulu kasamulaho wa liketisa za likiliti ni milonganyana zeo neli bile teni mwa silimo sa 2010 ili fo silalanda sa Linyanti nesi bupile lilalo zenca zeňata zene tisize palo kaufela ya lilalo kuba ze 35 , silalanda sa Kabbe sina ni lilalo ze 27 , Katima Rural ina ni lilalo ze 26 , Katima Urban yona I ekelize kuba ni lilalo ze 31 haili silalanda sa Kongola sona sina ni lilalo ze 16 mi sa Sibbinda sina ni ze 28.Zeo ni halili cwalo, mishobo ye mibeli ye, bamwa likomano mwa libiki za cwale cwale sina babañwi hane balikile kubata kufiwa liswanelo za litulo zeli teni mwa Kopano ye busa ya SWAPO mwa Sikiliti.Mane ni kubonahala kusaaba mwa swalisano ka libizo la Kopano ya SWAPO kwa mishobo ye mibeli ye, bao bana ni likande telele la kusa bonana liito ka liito kappa kukona kuina mwa sibaka sili siñwi hamoho kuketa baeteleli ba bona ba sikiliti ni balumiwa babaya kwa mukopano tuna wa Swapo o tomilwe kuba teni mwa Kweli ya Njimwana silimo se.La Sabata sunda ye felile , Silalo sa Katima Urban ni limembala za Kabbe, baba kulubelwa kuli ba etelezwi ki bo Mutompehi Christopher Ndereki ili ba susuezi ba silalanda saani, neba nanuhile mwa mukopano tuna wa Sikiliti ka kubona kusaba teni kwa limembala babahulu ba Swapo baba filwe kubona za Sikiliti sa Kapilivi.Neba hatelezi hape kuli neba sika talusezwa kanako ili ku kona kuitukiseza za likezahalo zeo zene sezi shimbuluzwi kabaka la kushelana ka mishobo kuya mwa sunda ye tatama.

Sunda ye felile hape kubonahezi kuhula kwa liteela ka mushobo, kusiya batu ba mushobo wa Mafwe ba kupa President Hifikipunye Pohamba ku kena mwa tabaye ili ku tatulula matata ali mwa mishobo ye mibeli ye mwa kopano ili mwa Sikiliti sa Kapilivi .Nako ya cwale seli habeli lilalanda zepeli zeo inge li hana likezahalo ze sina mone ba ezelize mwa kweli ya Mbuwana hane ina ni mazazi a lishumi a malalu (30), ili lona lizazi lene litomilwe kuli Mukopano o mutuna u ezahale mi wa shimbululwa kabaka la kusaba teni kwa baeteleli kuisiwa mwa Kweli ya Sikulu hane ina ni mazazi a supa (7).Limbule litalusa kuli kusaba teni kwa Makwambuyu baba cwale kabo John Mutorwa, Doreen Sioka, Nangolo Mbumba nibo Stanley Simataa, likezahalo neli bile teni kakuli lilalo zene ze neli kwanisize nombolo yene ibatahala.Mutomopuso wa Kopano ya Swapo, sihulu kalulo ya 11, ye talusa kuli nombolo ya batu baba likani ya Mukopano wa Sikiliti ikaba yona ye nolofezi ya Sichaba sa balumiwa baba kona ku kuba teni ni ku keta.Bao bane bazwile mwa Mukopano ba hatelela kuli neba zibisizwe mwa hola ya bulishumi ni iliñwi mi neba sika itukiseza kubateni.Kono babañwi bahanile lipulelo zeo kuba lipulelo ze chipile, kuli kaufela bane baliteni kwa Mukopano one usika ezahala wa mwa kweli ya Mbuwana hane ina ni mazazi a mashumi a malalu neba taluselizwe zaku shimbululwa kwa Mukopano ni mazazi a mancha.

Ofesi ye tuna ya sikiliti sa Kapilivi ya kopano ya SWAPO

Posted

in

,

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

  • YES (95%, 21 Votes)
  • NO (5%, 1 Votes)

Total Voters: 22

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: