Subscribe | Contact Us | About Us | Post Classified Ad

Katengo ka tolopo ya Katima kabeya mabizo amanca a makululu a 15

Mubihi wa Koranta

Katengo ka tolopo ya Katima Mulilo cwale cwale seka beile mabizo a manca a makululu a lishumi ni a ketalizoho mwa Tolopo mwa mulelo wa pili wa polojekiti.

Kucinca koo nekutile kasamulaho bayahi ba tolopo sebafitisize maikuto kuama mabizo amakululu ane asiyo kuli nekuli butata ahulu kufumana libaka zeňwi za lipisinisi hamoho cwalo ni libaka za maino ze potolohile Tolopo ya Katima Mulilo.

Mwa silimo sa 2012, Katengo ka Tolopo ya Katima Mulilo neka ngile muhato waku beya mabizo kwa makululu sina haneka ňozi mabizo awo mubuso wakale wa kamaiso ya katengo ka DTA awo nea ňozwi cwalo nifa Maapa, nihaike kuli makululu kamukana nea ňozwi ka libizo lililiňwi haisi fokuňwi ki hane kukona kufumaneha amabeli.

Yo muhulu wa Katengo ka Tolopo ya Katima, Mutompehi Nawa Nawa na nitifalize kalulo yapili ya mabizo a lishumi ni a ketalizoho a bao neba itombozi bupilo bwa bona ni nako kwa kulwanela ndwa yakulukulula Naha Namibia kwa bukoba.

Mwa kweli ya Muimunene silimo se Katengo ka Tolopo kabeya mabizo a makululu awo sinaka zibiso kwa sicaba awo neazwile mwa Koranta ye ili kuli bayahi ba tolopo bakone ku bulela sesiňwi kuama mabizo awo mane cwalo ni sibupeho sesinca sa katengo (logo).

Fahalimu a mukoloko ki libizo la likululu la Dr Sam Nujoma leo neli yolile libizo la likululu la mukwakwa wa Malena, wo neu sebeliswa ki Malena ba sizo bababeli ili wa Masubia niwa Mafwe mwa nako yani. Likululu la Trollope leo neli beilwe kasamulaho a yo neli yomuhulu wa Kapilivi Major LFW Trollope yena yanali mubusisi wapili wa Sikiliti (Caprivi Strip) kuzwa silimo sa 1939 kuisa 1952 yoo nailo shwela mwa Mwandi ili mwa Naha Zambia mwa kweli ya Sikulu hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli nia lobapeli silimo sa 1965 (on 28 July 1965), likululu lani kileli yolilwe ki libizo la yatompeha Mufumahali Doreen Sioka yali Likwambuyu mwa Likolo laeli bona za misebezi mane cwalo ni sifumu san aha mi hape neli mulwani wa plan.

Likululu la Matali neli yolilwe ki la Andimba Toivo ya Toivo, yoo neli mutamiwa mwa Siwoli sa Roben ili Muuna wa lipolitiki hape kiyomuňwi wa limwmbala zene libupilekopano ya Owamboland Peoples Congress (OPC) silimo sa 1957, nasebelize cwalo mwa makolo a shelana shelana mwa Mubuso wa Namibia.

Mukwakwa wa Greenwell Matongo wo neubeilwe kasamulaho a Muuna wa Kapilivi yana izo shwela kwa ndwa ili yanali mulauli wa mpi ya SWAPO, neli yolilwe ki la Mutompehi Tobias Hainyeko, yo nali mulwani wa SWAPO plan yona lwanile ndwa yetuna ni masole ba South Africa mi ashwa inge alimwa liapalo za combat mwa Katima Mulilo silimo sa 1978.

Likululu la Liswani neli beilwe libizo la nyandi Richard Kapelwa Kabajani yana cilaukile wa Namibia, lisole, mane cwalo ni lipolitiki. Neli Mulauli wa mpi ya sisole sa SWAPO mwanako naha Namibia hane ilwanela tukuluho mi kasa mulaho a tukuluho natilo ba likwambuyu wa likolo leli bana za babanca ni lipapali hape atoba likwambuyu wa likolo Mubu mane cwalo ni maino mwa Muuso wa Namibia, ato timela mwa kweli ya Kandao hane ina ni mazazi a lishumi nia supa silimo sa , 2007.

Likululu la Nwanyi neli beilwe Mulena Richard Muhinda Mamili yonali Mulena wa Mafwe silimo sa (1971- 87) yohape neli mulena yanali Likwambuyu mwa kamaiso ya ban aba tali yensu ya Kapilivi (Bantustan Administration).

Nyandi Mulena wa Masubia Litunga Joshua Mutwa Moraliswani kuzwa,(1945 – 1996 ), Judea Lyaboloma, ndwalume wa Kapilivi yana bulailwe ki masole ba South Africa, Litunga yaliteni wa Masubia Mulena Kisco Maiba Liswani ni Litunga wa Mayei Boniface Sifu neba fumani makululu amanca nca katoompo.

Likululu la Simasiku neli beilwe Litunga George Simasiku Mamili wa Mafwe ni Likululu la Mayuni lene libeilwe litunga Joseph Tembwe Mayuni wa Sicaba sa Mashi.

Muuna wa lipisinisi yana zibahala ahulu yo hape neli wa lipolitiki nyandi Mutompehi Felix Mukupi na beilwe fa likululu la Lyambai. Mukwakwa wa Benjamin Bebi neu beilwe nyandi Paddy Mwazi, yana cilaukile wa kopano ya SWAPO mwa sikiliti foo hane sisa bizwa Kapilivi, ni nyandi Boniface Likando yanali nduna wapili wa silalanda sa Kabbe nabeilwe fa likululu la Sifuna.

Zeo nihalili cwalo, yomuhulu wa Tolopo ya Katima, Mutompehi Nawana taluselize Koranta ye kuli kalulo ya pili ya mabizo amanca a makululu a Tolopo ya Katima Mulilo sea beilwe ki katengo ka hae.

Akupa bayahi ba tolopo kuisa mabizo amanca abatabela mwakalulo ya bubeli.

Nawa hape a susueza bayahi kuisa mabizo abatabela a batu bane baezize misebezi ye shelana shelana mwa Tolopo, kuza lipapali ni kwa lipisinisi isi kuswana ni mukoloko wa pili one utompa lindwalume, balipolitiki, baeteleli ba sizo mwa sikiliti mane cwalo ni bane ba itombozi bupilo bwa bona kulwanela ndwa ya tukuluho ya Namibia.

“Lubata kuli bayahi ba tolopo ba tise mabizo a batu kuzwa kuza lipapali, bamati mane cwalo ni kuba lipisinisi” kwa talusa Mutompehi Nawa.